فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت


دسته بندی محصولات فروشگاه

  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

خبر : شماره‌موبایل مدیران‌کاروان‌های‌حج+جدول

1394/07/03 - 20:51:59
با توجه به فاجعه منا در عربستان مجموعه پرشام در راستای اطلاع هموطنان از عزیزانشان در سفر حج به سر می برند شماره تلفن مدیران کاروانهای حج را به شرح زیر اعلام میکند


برای تماس با این شماره ها لازم است ابتدا کد عربستان (00966) شماره گیری شود.

ردیف

استان

شماره کاروان

شماره مدیر

شماره معاون

1

اردبيل

10003

507129137

507129446

2

اردبيل

10004

507130098

507130462

3

اردبيل

10106

507130510

507131229

4

اردبيل

10116

507131867

507132122

5

اردبيل

10119

507132559

507133240

6

آذربايجان شرقي

11004

507133455

507133602

7

آذربايجان شرقي

11006

507134070

507134136

8

آذربايجان شرقي

11008

507134164

507134515

9

آذربايجان شرقي

11012

507135006

507135019

10

آذربايجان شرقي

11013

507135078

507135620

11

آذربايجان شرقي

11015

507136317

507136354

12

آذربايجان شرقي

11021

507136653

507137223

13

آذربايجان شرقي

11024

507138043

507138054

14

آذربايجان شرقي

11028

507140045

507140160

15

آذربايجان شرقي

11029

507140750

507141428

16

آذربايجان شرقي

11176

507143440

507144138

17

آذربايجان شرقي

11177

543019554

507145576

18

آذربايجان شرقي

11204

507145956

507146062

19

آذربايجان شرقي

11223

507146859

507148642

20

آذربايجان شرقي

11226

507150821

507151136

21

آذربايجان شرقي

11233

507151671

507152625

22

آذربايجان شرقي

11235

531295313

507154746

23

آذربايجان شرقي

11236

507154871

507155159

24

آذربايجان شرقي

11248

507156227

507156331

25

آذربايجان شرقي

11252

507156417

507156738

26

آذربايجان شرقي

11255

507156995

507157018

27

آذربايجان شرقي

11257

507157680

507157695

28

آذربايجان شرقي

11258

507158494

507159392

29

آذربايجان شرقي

11264

507160873

507161396

30

آذربايجان شرقي

11266

507162977

507163398

31

آذربايجان غربي

12002

507163439

507164054

32

آذربايجان غربي

12005

507164721

507165489

33

آذربايجان غربي

12008

507166292

507166847

34

آذربايجان غربي

12012

507167078

507167206

35

آذربايجان غربي

12014

507167326

507167763

36

آذربايجان غربي

12016

507168402

507168942

37

آذربايجان غربي

12025

507169157

507169660

38

آذربايجان غربي

12026

507169675

507171062

39

آذربايجان غربي

12140

507171668

507172639

40

آذربايجان غربي

12145

507172684

507172782

41

آذربايجان غربي

12148

507173250

507173259

42

آذربايجان غربي

12153

507173280

507173482

43

آذربايجان غربي

12155

507173709

507174025

44

آذربايجان غربي

12162

507174028

507178079

45

آذربايجان غربي

12164

507178321

507179512

46

آذربايجان غربي

12165

507179816

507179834

47

اصفهان

13002

507180944

507181063

48

اصفهان

13006

507181120

507183233

49

اصفهان

13007

507183582

507183707

50

اصفهان

13020

507184527

507184788

51

اصفهان

13022

507186387

507186623

52

اصفهان

13031

507186878

507187508

53

اصفهان

13041

507187824

507187970

54

اصفهان

13045

507188200

507188965

55

اصفهان

13049

507189011

507189325

56

اصفهان

13050

507189622

507190348

57

اصفهان

13052

507190630

507190743

58

اصفهان

13053

507191820

507192648

59

اصفهان

13054

507192798

507194217

60

اصفهان

13057

507195099

507195572

61

اصفهان

13058

507195630

507196052

62

اصفهان

13061

507196656

507196905

63

اصفهان

13062

507197642

507197681

64

اصفهان

13077

507198107

507198488

65

اصفهان

13078

507198494

507200835

66

اصفهان

13079

507200859

507202126

67

اصفهان

13085

507202814

507203441

68

اصفهان

13091

507203732

507203750

69

اصفهان

13289

507204548

507205017

70

اصفهان

13310

507205584

507206287

71

اصفهان

13322

507206476

507206994

72

اصفهان

13352

507207863

507208026

73

اصفهان

13359

507208033

507209431

74

اصفهان

13370

507210324

507210784

75

اصفهان

13379

507212165

507213017

76

اصفهان

13412

507213044

507213662

77

اصفهان

13420

507213769

507214431

78

اصفهان

13421

507214921

507214961

79

اصفهان

13430

507215131

507215424

80

اصفهان

13444

507215482

507216387

81

اصفهان

13447

507216721

507217049

82

اصفهان

13464

507217056

507217857

83

اصفهان

13793

507218085

507218231

84

اصفهان

13892

507218773

507219691

85

ايلام

14002

507220315

507220665

86

كرمانشاه

15007

507220754

507221608

87

كرمانشاه

15009

507221892

507222165

88

كرمانشاه

15130

507222356

537160487

89

كرمانشاه

15132

537160529

537160550

90

كرمانشاه

15138

537160674

537161476

91

كرمانشاه

15143

537161711

537161902

92

بوشهر

16003

537162245

537162262

93

بوشهر

16004

537162272

537162343

94

بوشهر

16006

537162508

537162583

95

بوشهر

16010

537162763

537162886

96

بوشهر

16011

537163003

537163068

97

بوشهر

16133

537163109

537163148

98

تهران

17001

537163161

537163173

99

تهران

17003

537163221

537163223

100

تهران

17024

537163279

537163364

101

تهران

17027

537163380

537163493

102

تهران

17035

537163527

537163602

103

تهران

17036

537163633

537163644

104

تهران

17039

537163675

537163702

105

تهران

17043

537163759

537163760

106

تهران

17044

 

 

107

تهران

17045

537163842

537163849

108

تهران

17056

537163851

537163904

109

تهران

17060

537164036

537164047

110

تهران

17065

537164093

537164104

111

تهران

17068

537164108

537164115

112

تهران

17070

537192436

537192450

113

تهران

17077

537192529

537192537

114

تهران

17081

537192594

537193454

115

تهران

17082

537193455

537199547

116

تهران

17103

537200553

537200625

117

تهران

17120

537200977

537201442

118

تهران

17137

537201692

537201718

119

تهران

17147

537201961

537202417

120

تهران

17149

 

 

121

تهران

17159

537202640

537202696

122

تهران

17162

537203272

537203589

123

تهران

17190

537203966

537204137

124

تهران

17194

537204260

537204341

125

تهران

17202

537204351

537204631

126

تهران

17226

537204950

537204969

127

تهران

17235

537205027

537205168

128

تهران

17238

537205178

537205210

129

تهران

17239

537205254

537205426

130

تهران

17245

537205436

537205708

131

تهران

17248

537205743

537205780

132

تهران

17249

537205931

537206026

133

تهران

17252

537206054

537206337

134

تهران

17253

537206357

537206552

135

تهران

17254

537206629

537206771

136

تهران

17256

537207028

537207212

137

تهران

17266

537207482

537207702

138

تهران

17272

537207716

537207965

139

تهران

17273

537207988

537208088

140

تهران

17282

537208618

537208634

141

تهران

17287

537208772

537212676

142

تهران

17291

537213014

537213124

143

تهران

17292

0567843636

537213349

144

تهران

17353

537217643

537219589

145

تهران

17376

537213408

537213519

146

تهران

17444

537213862

537213921

147

تهران

17547

537214036

537216065

148

تهران

17570

537216454

537216479

149

تهران

17584

537216493

537216510

150

تهران

17612

537216545

537217172

151

تهران

17618

537217341

537217392

152

تهران

17665

537219917

537220773

153

تهران

17675

537221084

537221219

154

تهران

17678

537221460

537221725

155

تهران

17688

537222069

537222352

156

تهران

17695

537222377

537222695

157

تهران

17708

537223289

537223295

158

تهران

17710

537223323

537223645

159

تهران

17711

537223667

537223707

160

تهران

17712

537223988

537224225

161

تهران

17732

537224421

537225518

162

تهران

17736

537225673

537225699

163

تهران

17740

537225711

537226122

164

تهران

17743

537226243

537226294

165

تهران

17775

537226584

537226990

166

تهران

17796

507227182

507227366

167

تهران

17877

507227442

507227611

168

تهران

17917

 

 

169

تهران

17946

507227973

507228341

170

تهران

17968

507229254

507229572

171

تهران

17999

507229634

507230218

172

چهار محال و بختياري

18001

507230306

507230633

173

چهار محال و بختياري

18003

507231446

507231750

174

چهار محال و بختياري

18005

507233603

507233672

175

خراسان رضوي

19004

507233820

507234102

176

خراسان رضوي

19009

507234289

507235314

177

خراسان رضوي

19010

507235343

507235399

178

خراسان رضوي

19016

507235969

507236010

179

خراسان رضوي

19018

507236505

507237286

180

خراسان رضوي

19019

507237328

507238117

181

خراسان رضوي

19022

507238527

507238821

182

خراسان رضوي

19025

507239386

507239677

183

خراسان رضوي

19029

507241757

507243258

184

خراسان رضوي

19030

507243820

507244217

185

خراسان رضوي

19033

507244910

507245213

186

خراسان رضوي

19036

507245646

507245790

187

خراسان رضوي

19041

507246501

507247969

188

خراسان رضوي

19042

507248134

507248598

189

خراسان رضوي

19043

507248773

507249699

190

خراسان رضوي

19049

507250191

507250663

191

خراسان رضوي

19054

507250912

507250968

192

خراسان رضوي

19055

507251513

507251556

193

خراسان رضوي

19058

507252653

507254052

194

خراسان رضوي

19060

507254588

507254694

195

خراسان رضوي

19063

507256672

507257340

196

خراسان رضوي

19068

507258389

507259302

197

خراسان رضوي

19069

507261835

507262972

198

خراسان رضوي

19070

507263905

507263950

199

خراسان رضوي

19073

507264017

507264471

200

خراسان رضوي

19074

507264793

507265951

201

خراسان رضوي

19075

507266084

507267993

202

خراسان رضوي

19086

507268434

507268961

203

خراسان رضوي

19087

507269613

507270256

204

خراسان رضوي

19100

507270782

507271164

1394/07/03 - 20:51:59
برچسب هاي خبر :شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي

در اين سایت

logo-samandehi

کانال تلگرام پرشام مارکت
فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت با گستره‌ای از کالاهای متنوع برای تمام اقشار جامعه و هر رده‌ی سنی، برای کاربران خود «تجربه‌ی لذت‌بخش یک خرید اینترنتی» را تداعی می‌کند. «ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که مجموعه پرشام از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل همواره در تلاش است تا حوزه‌های تازه‌ای را در فروش کالا و خدمات، به دایره‌ی فعالیت خود بیافزاید، گستره‌ای به وسعت کالای دیجیتال (موبایل " نوکیا ، سامسونگ ، هواوی ، اچ تی سی ، ال جی ، آیفون ، سونی ، تیکسل ، بلک بری ، مارشال ، موتورلا ، الکاتل و ... " ، تبلت و دوربین) لوازم جانبی موبایل و تبلت (کیف کتابی ، گارد ، برچسب ، کیف آسانسوری ، کیف لپ تابی ، باتری موبایل " باتری نوکیا ، باتری سامسونگ ، باتری هواوی و ... " ، هندزفری موبایل " هندزفری گلکسی سامسونگ ، هندزفری نوکیا ، هندزفری اچ تی سی و ... " ، شارژرموبایل " شارژر سامسونگ ، شارژر هواوی ، شارژر سونی ، شارژر نوکیا و ... " ، قاب ، رمریدر ، فیلیپ کاور ، بامپر ، کیف کمری ، اسپیکر و ... )، کارت حافظه (مموری کارت ، رم میکرو ، فلش مموری ، هارد اکسترنال و ...) نرم افزار موبایل (سیمبین ، اندروید و ... ) لوازم خانه و آشپزخانه (اسلایسر هندوانه ، چای ساز مستر تی ، ماهیتابه طرحدار کودک ، چاقوتیزکن رومیزی ، قالب پاپ شف ، همبرگر ساز ، اسپری مرکبات لکو ، لیوان همزن شگفت انگیز ، تصفیه آب خانگی و ... ) ابزار و لوازم ( آچار آی نام ، آچار نینجا والت ، فایر تایر ، پنکه اتوکول ماشین ، چراغ ال ای دی ، دستگاه دفع حشرات و ... ) لوازم مادر و کودک (ساک حمل کودک ، پوشک پریما ، پوشک هاگیز ، تب سنج دیجیتال ، پوشک مولفیکس ، واکر کودک و ... ) زیبایی و سلامت ( فانی بافت ، بادکش دستی بدن ، توپ ماشین لباسشویی ، بیگودی جادویی ، گوش پاک کن برقی و ... ) لوازم شخصی ( تاب و لباس زنانه ، کیف بافتنی زنانه مکرومه ، ساعت و ... ) .پرشام مارکت با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان ارسال در سریعترین زمان به تمام نقاط کشور و دریافت وجه پس از دریافت کالا را با بهترین شرایط برای خرید برند های معتبر به مناسب ترین قیمت ها برای خریداران محترم فراهم نموده است  |